Organisatie

De functies van bestuur en intern toezicht zijn ondergebracht in twee organen. De functie van bestuur berust bij de bestuurder en de functie van intern toezicht bij de Raad van Toezicht. De leden van de PO-Raad hebben een code goed bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Deze code is ook voor de VCO Midden- en Oost-Groningen leidraad en wordt zonder uitzondering toegepast en nageleefd.

De scholen hebben op dit moment allen een eigen directeur. De algemene vergadering wordt gevormd door een ledenraad bestaande uit mensen van de schoolcommissies verbonden aan de 20 scholen. Zij komen minimaal een tweetal keren per jaar bij elkaar. De Raad van Toezicht legt in deze vergaderingen verantwoording af over haar werkzaamheden, nieuwe leden voor de Raad van Toezicht worden benoemd en het bestuursverslag en de jaarrekening worden vastgesteld. Tegelijkertijd vormt de ledenraad een klankbord voor Raad van Toezicht en de bestuurder.

 De leden van de VCO zijn ouders van leerlingen en anderen die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen en daar als zodanig ook hun steentje aan willen bijdragen. Als u lid of donateur wilt worden, dan vragen wij u in te stemmen met grondslag en doel van de vereniging. (Lees hier meer over lid worden).

 De grondslag en het doel van de vereniging zijn de bouwstenen om de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen echte en hechte levensgemeenschappen van mensen te doen zijn waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn! Scholen die een goede voorbereiding zijn op een samenleving die niet alleen een kwaliteitsopleiding vraagt, maar boven alles kwaliteit in MENS-ZIJN!
 

Bestuur

De bestuurder van de VCO Midden- en Oost-Groningen is: 

 • Mevr. A. Boer (Angelique) - tel: 0597-647389

De bestuurder vergadert 1x per 2 weken met de directeur bedrijfsvoering en adviseurs.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. 

 • Voorzitter - Mevr. M. Poort
 • Secretaris - Mevr. A. Wierenga
 • Penningmeester - Dhr. F. Kupers 
 • Lid - Dhr. J. Matzinger
 • Lid - Dhr. E. Stam

De Raad van Toezicht vergadert 4 x per jaar.

De ledenraad

De algemene vergadering/ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van de afdelingen worden gekozen. In de statuten staat opgenomen dat voor iedere onderwijsinstelling die van de vereniging uitgaat een afdeling en schoolcommissie (artikel 14 van de statuten) wordt ingesteld. Iedere afdeling kiest uit haar midden één lid en één plaatsvervangend lid voor de ledenraad.

Het directieberaad 

De directeuren van de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen vormen samen het directieberaad. Dit directieberaad overlegt maandelijks over de gang van zaken binnen de vereniging en probeert de gezamenlijke belangen van de scholen te behartigen. De directeur bedrijfsvoering is voorzitter van het directieberaad.

Verenigingskantoor

Het verenigingskantoor is gevestigd in  Oude Pekela,
Scholtenswijk 10, Postbus 35 - 9665 ZG  Oude Pekela.    

 

 
 
De schoolcommissie

Per school functioneert een schoolcommissie. 
Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de VCO Midden- en Oost-Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

De belangrijkste componenten van de functie van de schoolcommissie zijn:

 • Vertegenwoordiging van de ouders van de school
  Ouders hebben recht op en zijn gediend met een orgaan dat heel schoolnabij zorgt voor de behartiging van hun belangen.
   
 • Klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team
  De directeur is eerst verantwoordelijke als het gaat om het reilen en zeilen van de school. Bij de uitoefening van die taak heeft de directeur en ook het team behoefte aan communicatie met (een afvaardiging van) zijn “klanten”, namelijk de ouders. Zaken die van belang zijn voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen, zijn in principe de moeite waard om met elkaar op commissieniveau te bespreken. De directeur en het team kunnen hun ideeën ventileren, maar ook de schoolcommissie kan met voorstellen ter verbetering of verandering komen. In een goed lopend “ bedrijf” luister je naar elkaar en neem je met begrip voor elkaars positie de gewenste besluiten.
   
 • Adviesorgaan richting bestuur
  Alle commissies zijn via hun vertegenwoordiger in de ledenraad verzekerd van de mogelijkheid hun mening over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan op schoolniveau ter kennis te brengen aan het College van  Bestuur. Het College van Bestuur heeft de plicht om zo goed mogelijk te luisteren naar de geluiden die haar tijdens de vergadering worden aangereikt en daarmee rekening te houden bij de besluitvorming, waarbij wel dient opgemerkt te worden dat het College van Bestuur in de organisatie de eindverantwoordelijkheid draagt en in die zin een unieke positie inneemt

De schoolcommissie bestaat uit minimaal drie leden die worden gekozen door en uit de leden van de vereniging behorend tot de afdeling. Een van de leden gekozen door en uit de “afdelingsleden” is tevens lid van de ledenraad van de VCO Midden- en Oost-Groningen.

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht).

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het College van Bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 1 medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw gelijkelijk vertegenwoordigd.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat momenteel uit:

 • Mevr. D. Veendorp (Diana), voorzitter (personeelsgeleding)
 • Dhr. J.P. van Tilburg (Jan Pieter), (oudergeleding)
 • Dhr. K. Peters (Kay), (personeelsgeleding