Bestuursverslag

Op deze pagina vindt u het bestuursverslag van de VCO Midden- en Oost-Groningen.

In het bestuursverslag worden de hoofdlijnen van gevoerd personeels-, financieel- en
onderwijskundig beleid en de behaalde resultaten beschreven. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht en van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn als aparte hoofdstukken toegevoegd aan dit bestuursverslag.

Met dit bestuursverslag wordt publiek verantwoording afgelegd en wil de VCO Midden- en Oost-Groningen laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling is vastgelegd in de jaarstukken. Jaarstukken zijn de documenten met financiële en niet-financiële verantwoordingsgegevens, die op grond van wettelijke bepalingen door het bevoegd gezag van de bekostigde school moeten worden opgesteld en ingediend bij het departement.