Passend onderwijs

Elke school heeft in een School Ondersteuningsprofiel beschreven hoe de organisatie van de ondersteuning op de school eruit zien en welk aanbod van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen op school geboden kan worden.

Zoals in het referentiekader voor de zorgplicht Passend Onderwijs staat is de school verplicht een School ondersteuningsprofiel op te stellen dat deel uitmaakt van een dekkend regionaal onderwijszorgaanbod.

In de diverse documenten over Passend Onderwijs worden de begrippen basis-ondersteuning en extra ondersteuning  gehanteerd.Scholen moeten minimaal voldoen aan een door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vastgesteld niveau van basisondersteuning. Naast basisondersteuning worden in het referentiekader aspecten van meer intensieve of specialistische ondersteuning voor specifieke doelgroepen genoemd.

Basisondersteuning beperkt zich tot scholen voor basisonderwijs en wordt vastgesteld door de samenwerkende zorg plichtige schoolbesturen.Het begrip basisondersteuning is direct gerelateerd aan het begrip basiskwaliteit (deugdelijkheidseisen) waarop het onderwijstoezicht van de inspectie is geënt.