Passend onderwijs

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt, zodat uw kind zich kan ontwikkelen in een passende omgeving.
Kan deze school geen passend onderwijs bieden aan uw kind? Dan moet er een andere reguliere of speciale school worden gezocht, die de begeleiding wel kan bieden. Het bestuur van de VCOMOG heeft zorgplicht en dient u te helpen bij het zoeken naar een school die wel passend onderwijs kan bieden.
Meer algemene informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs


SWV PO 20.01 is het samenwerkingsverband primair onderwijs voor Groningen en bestaat uit 31 besturen van ruim 330 scholen. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO - voorheen clusters 3 en 4) vertegenwoordigd.

SWV PO 20.01  is onderverdeeld in de sub regio’s Groningen stad/Haren, Noord, West & Zuidoost. De scholen van de VCOMOG behoren tot de sub regio Zuidoost. De besturen werken samen om passend onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Dat doen zij binnen de kaders van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
Meer informatie: www.po2001.passendonderwijsgroningen.nl 

Schoolondersteuningsprofiel

Sommige kinderen hebben een extra ondersteuningsbehoefte bij het volgen van onderwijs: het leren gaat niet zo goed of je ziet dat een kind zich niet prettig voelt of dat het zich anders gedraagt dan je verwacht. De school geeft in dat geval extra ondersteuning om hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat beschreven welke ondersteuningsmogelijkheden de school hierbij kan inzetten. School en ouders kunnen samen in gesprek gaan om afspraken te maken over de manier waarop de extra ondersteuning kan worden gegeven. 

Bovenschools Expertiseteam

Met de invoering van de Wet op het Passend Onderwijs per augustus 2014, heeft de VCO Midden- en Oost-Groningen een bovenschools ondersteuningsteam samengesteld. Scholen kunnen de hulp van het team inroepen als er extra ondersteuning nodig is voor leerlingen.

Het VCO-Educatie-Support-Team, heeft de naam VESTE gekregen, samengesteld uit de eerste letters van de afzonderlijke woorden. Het woord ‘veste’ heeft een Bijbelse betekenis van schuilplaats; een veilige plek.  In het logo, rondom de blokjes in allerlei kleurscharkeringen (onze scholen en hun leerlingen zijn immers veelkleurig) zien we de tekst: ‘Passend Onderwijs binnen een veilige omgeving’.  Dit alles sluit aan bij passend onderwijs, waarbij voor ieder kind een passende maar vooral ook veilige plek moet worden gevonden.

Expertise

In VESTE zitten verschillende specialismen bij elkaar om naar aanleiding van hulpvragen te overleggen hoe het best tegemoet kan worden gekomen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind, de groep of de leerkracht. De basisvraag is: “Wat heeft dit kind nodig om zich in een schoolse situatie verder te ontwikkelen?” Omdat elke situatie om maatwerk vraagt is het doel de oplossingen aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van een ieder. 
Binnen VESTE zijn een coördinator/consultatief leerlingbegeleider, een orthopedagoog, een ambulant onderwijskundig specialist en een kindercoach actief. Er wordt nauw samengewerkt met een GZ-psycholoog-orthopedagoog en een orthopedagoog-generalist van CEDIN. Daarnaast wordt daar waar nodig aanvullende externe expertise ingezet.

Ondersteuningsstructuur

Wij nemen als scholen onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen. Dit betekent dat wij elkaar informeren en helpen: intervisie speelt een toenemende rol. Daarbij leren we van elkaar en vergroten op deze manier onze deskundigheid. Wij evalueren onze eigen rol om ervan te leren. 
Binnen de groepen staat het handelen van de leerkracht centraal.  De basisvraag is “Wat heb ik nodig om deze leerling te kunnen helpen?” Externe hulp zal zich richten op beide basisvragen om van daaruit de leerlingen te kunnen ondersteunen in hun leerproces. Dit leerproces gebeurt onder verantwoordelijkheid van de leerkracht zoveel mogelijk in de groep. De leerkracht krijgt hierbij ondersteuning van de intern begeleider en de directie.  
Daarnaast is extra ondersteuning mogelijk door de consultatief leerlingbegeleider van de VCOMOG en andere medewerkers van expertiseteam VESTE; te denken valt aan consultatie, observatie, didactisch en/of psychologisch onderzoek, meerpartijenoverleg, enz.

In de organisatie van de ondersteuningsstructuur van onze scholen gaan we uit van de twee niveaus: Basisondersteuning en Extra Ondersteuning. Niveau 1: Basisondersteuning
De basisondersteuning is het aanbod van onderwijs en ondersteuning die de school zelf in en om de groepen leerlingen binnen de eigen schoolorganisatie kan bieden aan alle leerlingen. De kern van basisondersteuning wordt uitgevoerd in de groep. Hieronder vallen ook maatregelen  voor alle leerlingen zoals werken in differentiatiegroepen, onderwijsassistenten, remediale hulp, en coaching door intern begeleiders en andere deskundigen van de school (taal- en reken specialisten, leerlingbegeleiders, logopedisten, vertrouwenspersonen ).
Onder de basisondersteuning valt ook het onderwijs en de ondersteuning met behulp van externe voorzieningen om de school heen.
De scholen blijven zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs aan de leerlingen, maar schakelt daarbij de hulp in van deskundigen. Om de scholen heen hebben wij een vangnet van hulpbronnen: ambulante begeleiders, schoolmaatschappelijk werk, sociale teams/CJG,  jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, tijdelijke opvangplekken. 
Onze basisondersteuning heeft een permanent karakter en is bestemd voor alle leerlingen.

Niveau 2: Extra ondersteuning
Extra ondersteuning op onze scholen is bestemd voor leerlingen met complexe, speciale onderwijszorgbehoeften voor wie de basisondersteuning ontoereikend is. 
Extra ondersteuning kan zowel permanent als tijdelijk van aard zijn. 
De scholen informeren de ouders over het (aangepaste) leerproces van hun kind(eren). De voortgang van het leerproces legt men vast in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en de ouders zijn hiervan op de hoogte. De scholen vragen van de ouders om mee te denken en te spreken over het handelingsdeel van het OPP, zodat er een  gezamenlijke verantwoordelijk is voor het leerproces van het kind. Expertiseteam VESTE wordt altijd ingeschakeld als een leerling gaat werken met een OPP waaraan een arrangement gekoppeld zit.

Arrangement

Scholen kunnen voor complexe hulpvragen een arrangementsaanvraag indienen. VESTE bespreekt de aanvraag met school en binnen haar casusoverleg.  VESTE adviseert het bestuur van de VCOMOG m.b.t. inhoud en omvang van het specifieke arrangement. Het bestuur wijst de arrangementen toe; het kan gaan om korte acties van interne of externe deskundigen, kortdurende arrangementen van ongeveer een halfjaar tot een jaar en om doorlopende arrangementen van drie jaar. Extra onderwijsassistentie of een traject Kindercoaching behoren zoal tot de mogelijkheden. Arrangementen worden 2x per jaar geëvalueerd. 

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor sommige kinderen is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs de meest passende plek: ook dit is extra ondersteuning. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Het bestuur vraagt een TLV aan en VESTE ondersteunt ouders en scholen bij de procedure.
Als ouders, verwijzende en beoogde school het met elkaar eens zijn wordt de korte route 1 gevolgd, is er geen overeenstemming dan wordt de langere route 2 gevolgd en zal de TLV-aanvraag worden voorgelegd aan de Commissie van Advies (CVA) in Groningen. 
Bij een verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs draagt de school de verantwoordelijkheid voor de leerling en de zorgplicht over aan deze voorziening. 

Tenslotte

In de zorgplicht staat de driehoek centraal die wordt gevormd door de wens van de ouder, het ontwikkelingsperspectief van de leerling en de (on)mogelijkheden van de school. Dus geen ouders die kinderen altijd kunnen plaatsen, maar ook geen scholen die kinderen van het kastje naar de muur kunnen sturen.

Als ouders en school(bestuur) het niet met elkaar eens worden, kunnen ouders de hulp van een onderwijsconsulent inroepen. Onderwijsconsulenten bieden ouders, scholen en samenwerkingsverbanden gratis begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor het kind. Meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl

Contact met VESTE

Postadres   : Postbus 35, 9665 ZG  OUDE PEKELA
Bezoekadres  : Scholtenswijk 10, 9665 KN OUDE PEKELA
Telefoon  : 0597 – 85 00 80
E-mail  : veste@vcomog.nl 
Coördinator  : Marijke van der Wal