Ons onderwijs

Binnen de VCO is de drijfveer ‘Iedere dag willen we elk kind verder laten groeien tot een waardevol mens in deze wereld’ vastgesteld binnen de vereniging.
We maken ons sterk met elkaar om in ons onderwijs de totale ontwikkeling van het kind te stimuleren, ieder kind is uniek en moet zoveel mogelijk kansen krijgen om zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen. We stimuleren leerlingen om in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. We willen ook graag dat de puurheid van het kind ook in de volwassenheid door blijft stralen en dat een kind leert spelen met de talenten die gegeven zijn.

In het onderwijs aan kinderen wil de VCO MOG uitgaan van de brede ontwikkeling van het kind. De ontwikkelbehoeften van kinderen vormen het uitgangspunt voor de pedagogische en didactische aanpak in het activiteitenaanbod. Als optimaal wordt aangesloten op de ontwikkelbehoeften van kinderen, zullen zij zich veilig voelen, emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen opbouwen, plezier hebben, samen kunnen spelen en zich welbevinden. De leerkrachten bieden kindgericht onderwijs aan in een rijke leeromgeving en volgen de ontwikkeling van het kind nauwgezet, sluiten daarbij aan en stimuleren de zone van de naaste ontwikkeling.

Brede ontwikkeling

We willen de brede ontwikkeling van het kind in gang zetten. Die brede ontwikkeling zien we op het gebied van 
Kwalificatie: het verwerven van kennis
Socialisatie: wie ben ik in de groep
Subjectivering: persoonsvorming, kennis van jezelf hebben.

Het onderwijs aanbod sluit aan op de ontwikkelbehoefte van de kinderen.
Door de pedagogische en didactische aanpak aan te laten sluiten bij de ontwikkelbehoeften van de kinderen, ontstaat voor de kinderen een passend aanbod dat aansluit bij hun niveau.  
De leerkrachten kennen het niveau, en de behoeften van de kinderen en sluiten daar planmatig op aan.  Binnen het aanbod is duidelijk aan welke doelen men werkt met de kinderen. 

Volgen van de ontwikkeling

We volgen de ontwikkeling van het verwerven van kennis en van de socialisatie bij de kinderen met een deugdelijk volginstrument waarbij de leerlijnen leerkrachten helpt om de lesstof gestructureerd aan te bieden.  Daarmee kunnen zij verantwoorden dat ze de juiste dingen doen en kan vastgesteld worden of kinderen zich adequaat ontwikkelen, maar ook of het aanbod van de leerkracht ertoe leidt dat kinderen stappen zetten in hun ontwikkeling.
We volgen de ontwikkeling van de persoonsvorming vooral door observaties en gesprekken met kinderen. We verzamelen informatie onder andere over de wijze waarop het kind leert, de manier waarop het gemotiveerd raakt, de mate van concentratie, de kennis die het al heeft over zichzelf.