De klachtenregeling

Het bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen heeft voor haar scholen aansluiting gezocht bij een landelijke klachtencommissie. Deze commissie is belast met het onderzoeken van klachten en rapporteert en adviseert hieromtrent aan het bevoegd gezag. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie en pesten.

Wanneer u een klacht heeft kunt u dit opnemen met de contactpersoon van de school. De contactpersoon verwijst u, indien nodig, naar de vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon die nagaat of er bemiddeld kan worden en/of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie (eveneens onafhankelijk). Wilt u in een voorkomend geval liever rechtstreeks met de vertrouwenspersoon contact opnemen i.p.v. met de contactpersoon, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Voor de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen kunt u voor het inschakelen van een vertrouwenspersoon contact zoeken met:
Welzijnsinstelling de Badde
Sportlaan 4
9665 HT Oude Pekela
tel: 0597-645000.

Mevr. T. van Leeuwen is hier dan de contactpersoon. Mevr. van Leeuwen zal de bij de vraag meest passende vertrouwenspersoon met u in contact brengen. Mevr. Janneke de Jonge is voor de VCO scholen hierbij de eerste vertrouwenspersoon.

Vanzelfsprekend hoopt iedereen dat de ingestelde commissie en aangewezen vertrouwenspersonen nooit in actie hoeven te komen, maar waar mensen elkaar serieus willen nemen is het goed te weten wat te doen als het soms niet gaat zoals het zou moeten gaan en is het goed te weten waar je terecht kunt met vragen, opmerkingen en/of klachten. 

De volledige klachtenregeling ligt op de scholen ter inzage.

De VCO scholen zijn aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Als u vragen hebt staan de secretarissen van de commissies u graag te woord. 
Ze zijn te bereiken  via:

Mevrouw mr. A.C. Melis-Grollers en anderen
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 3861697
Fax: 070 - 3020836